名人名言名句名段

2023-11-16

“名人名言名句名段”收录由网友自发举荐的100句名言内容,我们不能保证其准确度与匹配度,请保持怀疑心态阅读;如您发现有错误的内容请与我们联系。

名言一 出自郭沫若yī一gè个rén人zuì最bēi悲tòng痛de的shì事qing情wú无guò过yú于liáng良xīn心de的sǐ死miè灭
纠错

名言二 出自罗丹shì世jiān间de的huó活dòng动
quē缺diǎn点suī虽duō多
dàn但réng仍shì是wán完měi美de的
纠错

名言三 出自歌德yì异duān端shì是shēng生huó活de的shī诗gē歌
suǒ所yǐ以yǒu有yì异duān端sī思xiǎng想shì是wú无shāng伤yú于yí一gè个shī诗rén人de的
纠错

名言四 出自爱因斯坦wǒ我cóng从lái来bù不bǎ把ān安yì逸hé和huān欢lè乐kàn看zuò作shì是shēng生huó活mù目dì的běn本shēn身
纠错

名言五 出自高尔基shū书hé和rén人yī一yàng样
yě也shì是yǒu有shēng生mìng命de的yī一zhǒng种xiàn现xiàng象
tā它yě也shì是huó活de的huì会shuō说huà话de的dōng东xi西
纠错

名言六 出自爱默生shuō说dào到dǐ底
ài爱qíng情jiù就shì是yī一gè个rén人de的zì自wǒ我jià价zhí值zài在bié别rén人shēn身shang上de的fǎn反yìng映
纠错

名言七 出自海伦·凯勒yī一běn本xīn新shū书xiàng像yī一sōu艘chuán船
dài带lǐng领wǒ我men们cóng从xiá狭ài隘de的dì地fāng方
shǐ驶xiàng向shēng生huó活de的wú无xiàn限guǎng广kuò阔de的hǎi海yáng洋
纠错

名言八 出自马克思zài在kē科xué学shǎng上méi没yǒu有píng平tǎn坦de的dà大dào道
jǐn仅yǒu有bù不wèi畏láo劳kǔ苦yán沿zhe着dǒu陡qiào峭shān山lù路pān攀dēng登de的rén人
cái才yǒu有qī期wàng望dào到dá达guāng光huī辉de的dǐng顶diǎn点
纠错

名言九 出自狄更斯wǒ我jué决bù不xiāng相xìn信
rèn任hé何xiān先tiān天de的huò或hòu后tiān天de的cái才néng能
néng能gòu够wú无xū需jiān坚dìng定de的cháng长qī期ruò若gān干de的pǐn品zhì质ér而dé得dào到chéng成gōng功
纠错

名言十 出自莎士比亚bù不yīng应dāng当jí急yú于qiú求chéng成
yīng应dāng当qù去shú熟xi悉zì自wǒ我de的yán研jiū究duì对xiàng象
qiè锲ér而bù不shě舍
shí时jiān间huì会chéng成quán全yī一qiè切
fán凡shì事kāi开shǐ始zuì最nán难
rán然ér而gēng更nán难de的shì是hé何yǐ以shàn善zhōng终
纠错

《名人名言名句名段》第11-20句

名言十一 出自鲁迅qī期wàng望shì是fù附lì丽yú于cún存zài在de的
yǒu有cún存zài在
biàn便yǒu有qī期wàng望
yǒu有qī期wàng望
biàn便shì是guāng光míng明
纠错

名言十二 出自雪莱yī一shǒu首wěi伟dà大de的shī诗piān篇xiàng象yī一zuò座pēn喷quán泉yī一yàng样
zǒng总shì是pēn喷chū出zhì智huì慧hé和huān欢yú愉de的shuǐ水huā花
纠错

名言十三 出自巴甫洛夫wú无lùn论zài在shén什me么shí时hòu候
yǒng永yuǎn远bù不yào要yǐ以wéi为zì自wǒ我yǐ已zhī知dào道le了yī一qiè切
纠错

名言十四 出自屠格涅夫xiān先xiāng相xìn信nǐ你zì自wǒ我
rán然hòu后bié别rén人cái才huì会xiāng相xìn信nǐ你
纠错

名言十五 出自爱默生dú读shū书shí时
wǒ我yuàn愿zài在měi每yí一gè个wán完měi美sī思xiǎng想de的miàn面qián前tíng停liú留
jiù就xiàng像zài在měi每yī一tiáo条zhēn真lǐ理miàn面qián前tíng停liú留yī一yàng样
纠错

名言十六 出自孟德斯鸠xǐ喜ài爱dú读shū书
jiù就děng等yú于bǎ把shēng生huó活zhōng中jì寂mò寞wú无liáo聊de的shí时guāng光huàn换chéng成jù巨dà大xiǎng享shòu受de的shí时kè刻
纠错

名言十七 出自华罗庚yìng应duì对xuán悬yá崖qiào峭bì壁
yī一bǎi百nián年yě也kàn看bù不chū出yī一tiáo条fèng缝lái来
dàn但yòng用fǔ斧záo凿
dé得jìn进yī一cùn寸jìn进yī一cùn寸
dé得jìn进yī一chǐ尺jìn进yī一chǐ尺
bù不duàn断jī积lěi累
fēi飞yuè跃bì必lái来
tū突pò破suí随zhī之
纠错

名言十八 出自松下幸之助nì逆jìng境gěi给rén人bǎo宝guì贵de的mó磨liàn炼jī机huì会
jǐn仅yǒu有jīng经dé得qǐ起huán环jìng境kǎo考yàn验de的rén人
cái才néng能suàn算shì是zhēn真zhèng正de的qiáng强zhě者
zì自gǔ古yǐ以lái来de的wěi伟rén人
dà大duō多shì是bào抱zhe着bù不qū屈bù不náo挠de的jīng精shén神
cóng从nì逆jìng境zhōng中zhēng挣zhá扎fèn奋dòu斗guò过lái来de的
纠错

名言十九 出自莎士比亚wǒ我zhòng重shì视zǔ祖guó国de的lì利yì益
shèn甚yú于zì自wǒ我de的shēng生mìng命hé和wǒ我suǒ所zhēn珍ài爱de的ér儿nǚ女
纠错

名言二十 出自方孝孺zì自gǔ古qí奇rén人wěi伟shì士
bù不qū屈shé折yú于yōu忧huàn患
zé则bù不zú足yǐ以qí其xué学
纠错

《名人名言名句名段》第21-30句

名言二十一 出自歌德yōu优xiù秀de的zuò作pǐn品wú无lùn论nǐ你zěn怎yàng样qù去tàn探cè测tā它
dōu都shì是tàn探bù不dào到dǐ底de的
纠错

名言二十二 出自巴金wǒ我xǐ喜huan欢dú读shū书
xǐ喜huan欢rèn认shi识rén人
le了jiě解rén人
duō多dú读shū书
duō多rèn认shi识rén人
duō多le了jiě解rén人
huì会kuò扩dà大nǐ你de的yǎn眼jiè界
huì会shǐ使nǐ你biàn变dé得shàn善liáng良xiē些
chún纯jié洁xiē些
huò或zhě者duì对bié别rén人yǒu有yòng用xiē些
纠错

名言二十三 出自笛卡尔shí时jiān间yìng应fēn分pèi配dé得jīng精mì密
shǐ使měi每nián年měi每yuè月měi每yī一tiān天hé和měi每xiǎo小shí时dōu都yǒu有tā它de的tè特shū殊rèn任wu务
纠错

名言二十四 出自塞·约翰逊zuì最míng明liàng亮de的huān欢lè乐huǒ火yàn焰dà大gài概shì是yóu由yì意wài外de的huǒ火huā花diǎn点rán燃de的
rén人shēng生dào道lù路shang上bù不shí时sàn散fā发chū出fāng芳xiāng香de的huā花duǒ朵
yě也shì是yóu由ǒu偶rán然là落xià下de的zhǒng种zi子zì自ran然shēng生zhǎng长chū出lái来de的
纠错

名言二十五 出自海伦·凯勒bǎ把huó活zhe着de的měi每yī一tiān天kàn看zuò作shēng生mìng命de的zuì最zhōng终yī一tiān天
纠错

名言二十六 出自培根xìng幸yùn运bìng并fēi非méi没yǒu有kǒng恐jù惧hé和fán烦nǎo恼
è厄yùn运yě也jué决fēi非méi没yǒu有ān安wèi慰hé和qī期wàng望
纠错

名言二十七 出自拉罗什富科chàng畅kāi开xīn心fēi扉shì是wèi为le了xū虚róng荣
wèi为le了kǎn侃kǎn侃ér而tán谈
wèi为le了dé得dào到bié别rén人de的xìn信lài赖
wèi为le了jiāo交huàn换mì秘mì密
纠错

名言二十八 出自歌德shuí谁yào要shi是yóu游xì戏rén人shēng生
tā他jiù就yī一shì事wú无chéng成
shuí谁bù不néng能zhǔ主zǎi宰zì自wǒ我
yǒng永yuǎn远shì是yí一gè个nú奴lì隶
纠错

名言二十九 出自陀思妥耶夫斯基duì对jù具yǒu有gāo高dù度zì自jué觉yǔ与shēn深suì邃tòu透chè彻de的xīn心líng灵de的rén人lái来shuō说
tòng痛kǔ苦yǔ与fán烦nǎo恼shì是tā他bì必bèi备de的qì气zhì质
纠错

名言三十 出自爱因斯坦mò莫zhā扎tè特cóng从bù不wéi为yǒng永héng恒zuò作qǔ曲
kě可shì是zhèng正yīn因wèi为zhè这ge个lǐ理yóu由
suǒ所yǐ以tā他de的xǔ许duō多zuò作pǐn品jūn均shì是yǒng永héng恒de的
纠错