三毛经典语录大全

2024-7-8

“三毛经典语录大全”收录由网友自发举荐的18句语录内容,我们不能保证其准确度与匹配度,请保持怀疑心态阅读;如您发现有错误的内容请与我们联系。

名言一 出自三毛亲爱的三毛zài在zhè这lǐ里
yǔ与gè各wèi位zài再gòng共tóng同miǎn勉lì励yī一cì次
wǒ我men们yào要zuò做cōng聪míng明de的rén人
zuò做yǒu有zhì智huì慧de的rén人yǒu有cí慈ài爱yòu又kěn肯chéng诚shí实duì对rén人duì对jǐ己de的yǒng勇zhě者
jiù就suàn算tiān天dà大de的shì事qing情lái来le了
yě也bù不táo逃bì避tā它
xīn心píng平qì气hé和dì地wéi为zì自jǐ己zhēng争qǔ取zuì最hé合lǐ理de的jiě解jué决zhī之dào道
bù不kě可yǐ以zuò做yí一gè个ruò弱zhě者
fán凡shì是bù不shùn顺xīn心biàn便diē跌dǎo倒de的rén人shì是yào要bèi被shè社huì会táo淘tài汰de的
zuò做yí一gè个yǒu有tán弹xìng性de的rén人
dàng当shì是wǒ我men们yī一shēng生zhuī追qiú求de的mù目biāo标
纠错

名言二 出自三毛送你一匹马dú读shū书duō多le了
róng容yán颜zì自ran然gǎi改biàn变
xǔ许duō多shí时hou候
zì自jǐ己kě可néng能yǐ以wéi为xǔ许duō多kàn看guò过de的shū书jí籍dōu都chéng成le了guò过yǎn眼yún云yān烟
bù不fù复jì记yì忆
qí其shí实tā他men们réng仍shì是qián潜zài在de的
zài在qì气zhì质lǐ里
zài在tán谈tǔ吐shǎng上
zài在xiōng胸jīn襟de的wú无yá涯
dāng当rán然yě也kě可néng能xiǎn显lù露zài在shēng生huó活hé和wén文zì字lǐ里
纠错

名言三 出自三毛ài爱qíng情rú如guǒ果bù不là落dào到chuān穿yī衣
chī吃fàn饭
shuì睡jiào觉
shù数qián钱zhè这xiē些shí实shí实zài在zài在de的shēng生huó活zhōng中qù去
shì是bù不huì会zhǎng长jiǔ久de的
zhēn真zhèng正de的ài爱qíng情
jiù就shì是bù不jǐn紧zhāng张
jiù就shì是kě可yǐ以zài在tā他miàn面qián前wú无suǒ所gù顾jì忌dì地dǎ打gé嗝
fàng放pì屁
wā挖ěr耳duo朵
liú流bí鼻tì涕
zhēn真zhèng正ài爱nǐ你de的rén人
jiù就shì是nà那ge个nǐ你kě可yǐ以bù不xǐ洗liǎn脸
bù不shū梳tóu头
bù不huà化zhuāng妆jiàn见dào到de的nà那gè个rén人
纠错

名言四 出自三毛yī一gè个rén人zhì至shǎo少yōng拥yǒu有yí一gè个mèng梦xiǎng想
yǒu有yí一gè个lǐ理yóu由qù去jiān坚qiáng强
xīn心ruò若méi没yǒu有qī栖xī息de的dì地fāng方
dào到nǎ哪lǐ里dōu都shì是zài在liú流làng浪
纠错

名言五 出自三毛wǒ我men们yī一bù步yī一bù步zǒu走xià下qù去
tā踏tā踏shi实shí实dì地qù去zǒu走
yǒng永bù不kàng抗jù拒shēng生mìng命jiāo交gěi给wǒ我men们de的zhòng重fù负
cái才shì是yí一gè个yǒng勇zhě者
xiāng相xìn信yōu优měi美de的shēng生mìng命
zuò做yí一gè个zhēn真chéng诚de的rén人
bù不fàng放qì弃duì对shēng生huó活de的rè热ài爱hé和zhí执zhuó着
zài在yǒu有xiàn限de的shí时kōng空lǐ里
guò过wú无xiàn限guǎng广dà大de的rì日zi子
dào到le了mò蓦rán然huí回shǒu首de的nà那yī一shùn瞬jiān间
shēng生mìng命bì必rán然gěi给wǒ我men们gōng公píng平de的dá答àn案hé和yòu又yī一cì次zhà乍xǐ喜de的xīn心qíng情
!
纠错

名言六 出自三毛zài在péng朋you友jiāo交tán谈zhī之jiān间
yǔ语yán言xū需yào要dāng当xīn心
chéng成nián年rén人gēng更yào要bù步bù步wéi为yíng营
bù不chuán传huài坏huà话
biàn便kě可cù促jìn进shuāng双fāng方de的yǒu友yì谊
jiǎn减shǎo少shì是fēi非shì是cù促jìn进rén人jì际guān关xì系zhòng重yào要de的yī一huán环
hǎo好huà话yào要duō多chuán传
huài坏huà话yī一jù句yě也bù不chuán传
纠错

名言七 出自三毛rén人jì际guān关xì系zuì最zhòng重yào要de的
mò莫guò过yú于zhēn真chéng诚
ér而qiě且yào要chū出zì自nèi内xīn心de的zhēn真chéng诚
zhēn真chéng诚zài在shè社huì会shàng上shì是wú无wǎng往bù不lì利de的yī一bǎ把jiàn剑
zǒu走dào到nǎ哪lǐ里dōu都yīng应gāi该dài带zhe着tā它
纠错

名言八 出自三毛亲爱的三毛jīn今rì日de的shì事qing情
jìn尽xīn心
jìn尽yì意
jǐn尽lì力qù去zuò做le了
wú无lùn论chéng成jì绩rú如hé何
dōu都yīng应gāi该gāo高gāo高xìng兴xìng兴dì地shàng上chuáng床tián恬shuì睡
纠错

名言九 出自三毛亲爱的三毛mèng梦xiǎng想
kě可yǐ以tiān天huā花luàn乱zhuì坠
lǐ理xiǎng想
shì是wǒ我men们yī一bù步yī一gè个jiǎo脚yìn印cǎi踩chū出lái来de的kǎn坎kě坷dào道lù路
纠错

名言十 出自三毛rán燃shāo烧yī一gè个rén人de的líng灵hún魂
zhèng正shì是duì对shēng生mìng命de的ài爱
nà那shì是zhì至sǐ死fāng方xiū休
纠错

《三毛经典语录大全》第11-18句

名言十一 出自三毛kuài快lè乐de的rì日zi子zǒng总shì是hěn很duǎn短cù促de的
duǒ躲zài在xīn心li里de的jiā枷suǒ锁bù不kě可néng能yǒng永yuǎn远bù不qù去miàn面duì对chǔ处lǐ理
shí时guāng光wú无qíng情
lái来qù去cōng匆cōng匆

bù不kě可yǐ以shāng伤gǎn感yā呀
tiān天xià下nǎ哪yǒu有bù不sàn散de的yán筵xí席
jí即shǐ使qiān千lǐ里dā搭cháng长péng蓬
纠错

名言十二 出自三毛说给自己听rú如guǒ果yǒu有lái来shēng生
yào要zuò做yī一kē棵shù树
zhàn站chéng成yǒng永héng恒
méi没yǒu有bēi悲huān欢de的zī姿shì势
yī一bàn半zài在tǔ土lǐ里ān安xiáng详
yī一bàn半zài在fēng风lǐ里fēi飞yáng扬
yī一bàn半sǎ洒luò落yīn阴liáng凉
yī一bàn半mù沐yù浴yáng阳guāng光
fēi非cháng常chén沉mò默fēi非cháng常jiāo骄ào傲
cóng从bù不yī依kào靠cóng从bù不xún寻zhǎo找
纠错

名言十三 出自三毛rú如guǒ果yǒu有lái来shēng生
yào要zuò做yī一zhī只niǎo鸟
fēi飞yuè越yǒng永héng恒
méi没yǒu有mí迷tú途de的kǔ苦nǎo恼
dōng东fāng方yǒu有huǒ火hóng红de的xī希wàng望
nán南fāng方yǒu有wēn温nuǎn暖de的cháo巢chuáng床
xiàng向xī西zhú逐tuì退cán残yáng阳
xiàng向běi北huàn唤xǐng醒fēn芬fāng芳
rú如guǒ果yǒu有lái来shēng生
xī希wàng望měi每cì次xiāng相yù遇
dōu都néng能huà化wéi为yǒng永héng恒
纠错

名言十四 出自三毛wǒ我men们bù不kěn肯tàn探suǒ索zì自jǐ己běn本shēn身de的jià价zhí值
wǒ我men们guò过fèn分kàn看zhòng重tā他rén人zài在zì自jǐ己shēng生mìng命lǐ里de的cān参yù与
yú于shì是
gū孤dú独bù不zài再měi美hǎo好
shī失qù去le了tā他rén人
wǒ我men们huáng惶huò惑bù不ān安
纠错

名言十五 出自三毛空心人suǒ所yǒu有de的rén人
qǐ起chū初dōu都zhǐ只shì是kōng空xīn心rén人
suǒ所wèi谓zì自wǒ我
zhǐ只shì是yí一gè个mó模hu糊de的yǐng影zi子
quán全kào靠shū书jí籍huì绘huà画yīn音yuè乐diàn电yǐng影lǐ里tā他rén人de的shēng生mìng命tǐ体yàn验huàn唤chū出fāng方xiàng向
bìng并yòng用zì自jǐ己de的jīng经lì历qù去chōng充tián填
jiàn渐jiàn渐chéng成wéi为shí实xīn心rén人
ér而zài在zhè这ge个yóu由jiǎ假jí及zhēn真de的guò过chéng程lǐ里
zuì最jù具jué决dìng定xìng性de的lì力liàng量
shì是shí时jiān间
纠错

名言十六 出自三毛jiāo交péng朋yǒu友
guì贵zài在yǎn眼cí慈
héng横kàn看chéng成lǐng岭cè侧chéng成fēng峰

zǒng总shì是gè个hǎo好jiā家huo伙
xiǎo小cī疵rén人rén人yǒu有
nǎ哪ge个hái还bù不shi是yě也yǒu有
zì自jǐ己nán难dào道méi没yǒu有
纠错

名言十七 出自三毛lǐ理xiǎng想
shì是wǒ我men们yī一bù步yī一gè个jiǎo脚yìn印cǎi踩chū出lái来de的kǎn坎kě坷dào道lù路
fù付chū出hàn汗hé和yǎn眼lèi泪
fāng方néng能huàn换dé得èr二gè个yǒu有xuè血yǒu有ròu肉de的shēng生huó活
纠错

名言十八 出自三毛rén人jì际guān关xì系zuì最zhòng重yào要de的
mò莫guò过yú于zhēn真chéng诚
bìng并qiě且yào要chū出zì自nèi内xīn心de的zhēn真chéng诚
zhēn真chéng诚zài在shè社huì会shàng上shì是wú无wǎng往bù不lì利de的yī一bǎ把jiàn剑
zǒu走dào到nǎ哪lǐ里dōu都yīng应dāng当dài带zhe着tā它
纠错